Wyszukaj kody zbieranych odpadów, aby otrzymać informacje o odpadach i produktach ubocznych produkcji przyjmowanych i przyjmowanych przez naszą firmę.

Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanego kodu odpadów to prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (32) 299 02 75.

KodGrupy, podgrupy i rodzaje odpadów
01 Odpady powstałe przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
01 01 Odpady z wydobywania kopalin
01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
02 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa prodruktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadanych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
10 Odpady z procesów termicznych
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
10 05 Odpady z hutnictwa cynku
10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
18 Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)
18 01 Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

Rodzaje odpadów niebezpiecznych uwzględnionych w decyzji na transport dla CTL Logistics Sp. z o.o. .

Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanego kodu odpadów to prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (32) 299 02 75.

KodGrupy, podgrupy i rodzaje odpadów
02 01 08 Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
02 01 80 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
02 02 80 Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
05 01 02 Osady z odsalania
05 01 03 Osady z dna zbiorników
05 01 04 Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05 Wycieki ropy naftowej
05 01 06 Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
05 01 07 Kwaśne smoły
05 01 08 Inne smoły
05 01 09 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
05 01 11 Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
05 01 12 Ropa naftowa zawierająca kwasy
05 01 15 Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
05 06 01 Kwaśne smoły
05 06 01 Inne smoły
05 06 80 Odpady ciekłe zawierające fenole
05 07 01 Osady zawierające rtęć
06 01 01 Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02 Kwas chlorowodorowy
06 01 03 Kwas fluorowodorowy
06 01 04 Kwas fosforowy i fosforawy
06 01 05 Kwas azotowy i azotawy
06 01 06 Inne kwasy
06 09 03 Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
06 10 02 Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 13 01 Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
06 13 02 Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
06 13 04 Odpady z przetwarzania azbestu
06 13 05 Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
07 01 01td> Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 01 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 01 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 01 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste

Kody odpadów

Informacje o odpadach i produktach ubocznych produkcji przyjmowanych i przetwarzanych przez naszą firmę.

zobacz kody odpadów arrow

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności