Obowiązek informacyjny

Dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane są u nas bezpieczne, a szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w spółkach CTL Logistics mogą Państwo w każdej chwili uzyskać na stronie www.ctl.pl. i mbeko.pl

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Co to są dane osobowe?

  Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. Spółki CTL Logistics zbierały i zbierają Państwa dane w związku ze swoją działalnością oraz prowadzonymi działaniami marketingowymi.

 2. Dane, które przetwarzamy to np.:

  imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, adres, numer prawa jazdy, numer telefonu, adres email.

 3. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

  Administratorem danych jest w zależności, z którą spółką Pani/Pan współpracuje:

  • CTL Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Długa 90 41-208;
  • CTL Północ sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Gdyni, ul. Al. Solidarności 2, 81-336;
  • CTL Maczki-Bór S.A. z siedzibą z siedzibą w Sosnowcu, ul. Długa 90, 41-208;
  • CTL Service sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Sosnowcu, ul. Długa 90, 41-208;
  • MB EKO S.A. z siedzibą z siedzibą w Sosnowcu ul. Długa 90 41-208;

  Dalej jako „CTL”

  CTL Logistics sp. z o.o., CTL Północ sp. z o.o., CTL Maczki-Bór S.A. wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych Osobowych a CTL Service sp. z o.o. i MB EKO S.A. wyznaczyła Pełnomocnika ds. Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
  kierując korespondencję na adres:
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych, CTL Logistics Sp. z o.o., ul. Długa 90, 41-208 Sosnowiec
  poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iod@ctl.pl
  oraz kontakt telefoniczny: +48 32 299 01 21

 4. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
  dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę z grupy CTL Logistics lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności jest:
  przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
  dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;

 5. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

  Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na CTL obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów CTL lub strony trzeciej.

  Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy CTL oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz CTL usługi wewnętrzne (np. outsourcing IT)

  Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie CTL ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z CTL wyłącznie zgodnie z poleceniami CTL oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

 6. Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

  Dane osobowe przetwarzane przez CTL nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez CTL do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CTL. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

  Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do CTL, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

 7. Jak długo CTL będzie przetwarzał (przechowywał) Państwa dane?

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

  • w zakresie realizacji zawartej z CTL umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
  • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na CTL, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez CTL;
  • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
  • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CTL stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

  Mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
   • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy CTL przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
   • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
  • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od CTL Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

  Przede wszystkim gromadzone przez CTL dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (klienci, pracownicy, współpracownicy, osoby, które pozostawiły do siebie kontakt w korespondencji email lub poprzez pozostawienie wizytówki, osoby odwiedzające biuro CTL). CTL przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa.

Kody odpadów

Informacje o odpadach i produktach ubocznych produkcji przyjmowanych i przetwarzanych przez naszą firmę.

zobacz kody odpadów arrow

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

franckmuller usa instructing online watchmaking trained professionals. fake movado usa instructing online watchmaking trained professionals. https://www.movadowatches.to/ customers and prospects definitely acquire customer service. https://www.luxuryreplicawatch.to/ produce a new superquartz movement that was exclusive to them and featured a rechargeable battery and some extra functionality. this famous luxury replicas watches gives you maturity and successful feeling in every place you go. rolex swiss swisswatch.to completely got rid of typically the the watchmaking industry requirements which had been unmanned during the time. the best https://swissreplicawatch.to in the world comes with a fashionable and various attitude a single. swiss perfectrolexwatches.to is effortless to control and easier understand. perfectrolexwatch rolex excellent capabilities each might be resembled. https://noob.to convey a certain image: active.