Rodzaje odpadów niebezpiecznych uwzględnionych w decyzji na transport dla CTL Logistics Sp. z o.o. .

Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanego kodu odpadów to prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (32) 299 02 75.

KodRodzaje odpadów niebezpiecznych do transportu
02 01 08 Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
02 01 80 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
02 02 80 Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
05 01 02 Osady z odsalania
05 01 03 Osady z dna zbiorników
05 01 04 Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05 Wycieki ropy naftowej
05 01 06 Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
05 01 07 Kwaśne smoły
05 01 08 Inne smoły
05 01 09 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
05 01 11 Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
05 01 12 Ropa naftowa zawierająca kwasy
05 01 15 Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
05 06 01 Kwaśne smoły
05 06 01 Inne smoły
05 06 80 Odpady ciekłe zawierające fenole
05 07 01 Osady zawierające rtęć
06 01 01 Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02 Kwas chlorowodorowy
06 01 03 Kwas fluorowodorowy
06 01 04 Kwas fosforowy i fosforawy
06 01 05 Kwas azotowy i azotawy
06 01 06 Inne kwasy
06 09 03 Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
06 10 02 Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 13 01 Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
06 13 02 Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
06 13 04 Odpady z przetwarzania azbestu
06 13 05 Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
07 01 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 01 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 01 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 01 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 02 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 02 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 02 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 02 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 14 Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
07 02 16 Odpady zawierające niebezpieczne silikony
07 03 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 03 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 03 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 03 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 03 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 04 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 04 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 04 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 04 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 13 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 04 80 Przeterminowane środki ochrony roślin
10 01 04 Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
06 13 02 Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
10 01 09 Kwas siarkowy
10 01 13 Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
10 01 14 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 16 Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 18 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 01 20 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 01 22 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
10 02 07 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 11 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 02 13 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 04 Żużle z produkcji pierwotnej
10 03 08 Słone żużle z produkcji wtórnej
10 03 09 Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
10 03 15 Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 03 17 Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 03 19 Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 21 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
10 03 23 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 25 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 27 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 03 29 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
10 04 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 02 Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 03 Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
10 04 04 Pyły z gazów odlotowych
10 04 05 Inne cząstki i pyły
10 04 06 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 05 03 Pyły z gazów odlotowych
10 05 05 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 06 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 05 10 Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 06 03 Pyły z gazów odlotowych
10 06 06 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 07 07 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 08 08 Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 08 10 Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 08 12 Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 08 15 Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 17 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 19 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 09 05 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 07 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 09 Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 09 11 Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 09 13 Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 09 15 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 10 05 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 10 07 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 10 09 Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 10 11 Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 10 13 Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 10 15 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 11 09 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
10 11 11 Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
10 11 13 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
10 11 15 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 19 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 11 81 Odpady zawierające azbest
10 12 09 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 12 11 Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
10 13 09 Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
10 13 12 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
17 01 06 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 02 04 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
17 03 01 Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
17 03 03 Smoła i produkty smołowe
17 04 09 Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10 Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 05 03 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 05 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 07 Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
19 01 05 Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 06 Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 07 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 10 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 11 Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
19 01 13 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
19 01 15 Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 17 Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 12 06 Drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 12 11 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

Kody odpadów

Informacje o odpadach i produktach ubocznych produkcji przyjmowanych i przetwarzanych przez naszą firmę.

zobacz kody odpadów arrow

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności